Goddess Athena is Azurite, Iolite, Lapis Lazuli

Azurite, Iolite and Lapis Lazuli to represent Goddess Athena

 

 

Find Azurite items HERE:

Find Iolite items HERE:

Find Lapis Lazuli items HERE: